Представляем сборник материалов научной конференции «Личность и общество в ХХІ веке: концепции и тенденции развития», проведённой совместно кафедрой философии, социально-политических и правовых наук ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет» и кафедрой философии и социально-политических дисциплин Полтавского национального технического университета имени Юрия Кондратюка:

Особистість і суспільство в ХХІ столітті: концепції та тенденції розвитку : Науковий збірник [Текст] / [Мін-во освіти і науки України; Донбаський держ. педагогічний ун-т; Полтавський нац. технічний ун-т ім. Ю. Кондратюка; Академія управління при Президентові Респ. Білорусь; Відділ філософії ІНІСН РАН / за заг. ред. Г. Є. Аляєва, Л. І. Мозгового]. – Слов’янськ: Підприємець Маторін Б. І. – 2014. – 216 с. (рос., укр.)